Historia

Początki Ochotniczej Straży Pożarnej w Plewiskach to rok 1926.

Wtedy to Michał Degórski i Adam Kaczmarek powołali do życia jednostkę, na której czele stanął Michał Degórski.
Prowadziła ona swoją działalność, niosąc pomoc ofiarom pożarów, aż do 1939 roku, kiedy następuje jej zawieszenie.
Zostaje ona wznowiona 22 listopada 1947 roku, a inicjatorem jej reaktywowania był ówczesny Naczelnik Gminy – Jan Lechna z Dopiewa.
Pierwszym prezesem wybrano Maksymiliana Nieboraka, a członkami zarządu zostali: Franciszek Malicki, Ludwik Przybylski i Czesław Witkowski.
Początki funkcjonowania jednostki nie były łatwe – brakowało zarówno remizy, jak i podstawowego sprzętu gaśniczego i umundurowania.
Pomimo tych trudności strażacy – ochotnicy wzorowo pełnili swoją służbę, ich działalność została zauważona przez przełożonych.
Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Poznaniu przekazała dla niej sprzęt gaśniczy oraz umundurowanie.
O wszechstronnej działalności, a także aktywności członków niech świadczy fakt, że w latach 50 – tych przy miejscowej OSP działała drużyna piłkarska, a strażacy zajmowali się również hodowlą karpia. W 1955 roku powstaje Społeczny Komitet Budowy Remizy i Świetlicy Strażackiej, na którego czele staje Franciszek Malicki, skarbnikiem wybrano Henryka Brodę, natomiast członkami komitetu zostali Józef Potrawiak, Kazimierz Kujawa, Jan Golak i Bronisław Tomaszewski.
W 1956 roku ówczesny Komendant OSP Franciszek Malicki zostaał wybrany członkiem Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej i dzięki jego zaangażowaniu zostają przekazane grunty pod budowę remizy.
Pomimo trudności zostaje rozpoczęta budowa, którą bezinteresowną pracą wspierają miejscowi rolnicy i strażacy. To właśnie druhowie – ochotnicy poświęcają wiele
godzin na wykończenie obiektu. Organizowane są zabawy taneczne, z których dochód zostaje przeznaczony na wykonanie centralnego ogrzewania.
Dzięki wspólnej pracy udaje się zrealizować marzenia strażackiej braci i od tej chwili mają oni swoje miejsce spotkań.
W 1970 roku Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Poznaniu przekazała dla OSP w Plewiskach pierwszy samochód Star GBM, który był wykorzystywany do licznych akcji gaśniczych, m. in. awarii Rurociągu Przyjaźni w Złotnikach. Z okazji 40 – lecia Komenda Rejonowa Poznań – Grunwald przekazuje jednostce OSP w Plewiskach samochód
Star GBA 2,5/16, a społeczność Plewisk w darze wdzięczności funduje sztandar.
W latach 80 – tych w jednostce zaczyna aktywnie działać Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, która z czasem, podobnie jak drużyna seniorska, odnosi sukcesy zarówno na szczeblu gminnym jak i powiatowym, biorąc także czynny udział w Rajdach Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Powiatu Poznańskiego.
Jubileusz 50 – lecia był okazją nie tylko do życzeń, ale również do przekazania nowego sztandaru ufundowanego przez Radę Gminy w Komornikach.
Od wielu lat strażacy – ochotnicy angażowali się w organizację wydarzeń kulturalnych i społecznych na naszym terenie. Przykładem mogą być dożynki powiatowe, ogniska, zabawy karnawałowe, obchody Dnia Dziecka, udział w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Strażaków na Jasną Górę, Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, czy odsłonięcie tablic pamiątkowych w Ogrodzie Pamięci w Komornikach. Kolejne jubileusze i obchody Dnia Strażaka były okazją do spotkań w gronie nie tylko strażaków, ale również sympatyków naszej jednostki. Każdego roku dokładamy starań, aby remontować i unowocześniać nasze zaplecze. Dokonaliśmy wymiany bram wjazdowych, umieściliśmy nad nimi nowe napisy, zamontowaliśmy nowy system alarmowy, a w 2008 roku otrzymaliśmy zakupiony przez Urząd Gminy Komorniki nowy pojazd marki Mercedes Sprinter, który został dostosowany do potrzeb służby strażackiej. W 2011 roku wzbogaciliśmy się o nowy sprzęt – pompy i turbowentylator. Jednak praca strażaków to przede wszystkim walka
z żywiołami – jak np. gaszenie suszarni Herbapolu w Plewiskach, czy niesienie pomocy powodzianom w Łęczycy.
W uznaniu zasług nasi druhowie wielokrotnie byli wyróżniani. Dużą radością było dla nas otrzymanie samochodu pożarniczego marki MAN GBA 2,5/16, dzięki któremu
działania podejmowane przez strażaków stają się jeszcze skuteczniejsze. Było to możliwe dzięki środkom finansowym pochodzącym z Urzędu Gminy Komorniki, a także
dofinansowaniu ze strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Oddziału Wojewódzkiego Związku Straży Pożarnych RP Województwa Wielkopolskiego oraz Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Wóz bojowy wyposażony w najnowszej generacji sprzęt specjalistyczny. Za wszelką udzieloną pomoc
braci strażackiej oraz ofiarom powodzi nie tylko z terenu naszej gminy dwukrotnie Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa został odznaczony Wójt Gminy Jan Broda.
Najnowszymi nabytkami naszej jednostki są: samochód ratowniczo – gaśniczy STARMAN GBA 2/16 oraz lekki samochód ratownictwa technicznego SLRT marki IVECO, które zostały przekazane na podstawie decyzji Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
Nasza jednostka nieustannie się rozwija, czego dowodem jest powstanie w roku 2015 żeńskiej drużyny pożarniczej oraz wykonanie gruntownego remontu Remizy.
Jak widać przeszłość naszej jednostki jest bogata, ale nie łatwa.
Mamy jednak świadomość, iż ta dziewięćdziesięcioletnia historia naszej OSP nie jest naszą własnością, jest tylko wypożyczona od naszych następców, a my mamy moralny
i historyczny obowiązek zdać przed nimi raport. Podtrzymuje nas wiara w to, że nasza działalność ma nie tylko sens, ale kryje w sobie wiele dobra,